Crosst.hr

Grad Bjelovar objavio Javni poziv za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga na manifestaciji ‘Pisanicom do Uskrsa 2022.’

2020 03 01 131108

Na temelju Odluke o raspisivanju javnoga poziva za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2022.“ (KLASA: 380-01/22-01/01, UR.BROJ: 2103-1-01-22-49) od 16. ožujka 2022. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara raspisuje

JAVNI POZIV za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2022.“

1. Manifestacija „Pisanicom do Uskrsa 2022.“ održat će se na dane 15. i 16. travnja 2022. (petak i subota) na šetnici od Zagrebačke banke do DM-a s obje strane.

2. Javni poziv provest će se putem zatvorenih prijava.

3. Broj prodajno – izložbenih mjesta je ograničen. Prijave će se razmatrati po vremenu predaje dokumentacije u pisarnicu Grada Bjelovara.

4. Pravo prijave imaju pravne i fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, braniteljske udruge, neprofitne udruge građana, kulturna društva, tradicijski obrti i domaće radinosti.

Pravo prijave također imaju i sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz posebnu suglasnost i Uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa Zakonom i pripadajućim pravilnicima s područja Republike Hrvatske.

Prednost prilikom prijave imat će pravne i fizičke osobe koje imaju prigodnu blagdansku prodaju.

5. Na Javni poziv se ne mogu prijaviti oni koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Bjelovaru po bilo kojoj osnovi.

6. Grad Bjelovar kao organizator zadržava pravo određivanja pozicije prodajnih mjesta na prostoru održavanja manifestacije.

7. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, braniteljske udruge, neprofitne udruge građana, kulturna društva, tradicijski obrti i domaće radinosti imaju besplatan zakup javne površine, štanda ili kućice. Električna energija neće biti osigurana!

8. Priključenje na električnu energiju imaju samo ugostiteljske djelatnosti.

9. Prijavitelj ili dva prijavitelja mogu zakupiti samo jednu kućicu, pod uvjetom da oboje podnesu zajednički zahtjev i ispune jednu Prijavnicu za izlaganje i prodaju na jednom štandu uz uvjet da nude istu ili sličnu vrstu proizvoda.

10. Zakupci su dužni svoje izlaganje i prodaju uskladiti sa zakonskim propisima RH – posebice sa Zakonom o trgovini, Zakonom o trošarinama te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. U suprotnom, Grad Bjelovar ne snosi nikakvu odgovornost ni prema zakupcima ni prema trećim osobama.

11. Zakupac potvrđuje da je posebno upozoren od Grada Bjelovara da mu je dozvoljena prodaja trošarinskih proizvoda samo ako ispunjava uvjete propisane posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjete propisane posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode. U slučaju da Zakupnik, unatoč primljenom upozorenju, počini prekršaj iz Zakona o trošarinama, a Gradu Bjelovaru kao Organizatoru zbog toga bude naloženo plaćanje neke novčane kazne, Zakupnik se obvezuje nadoknaditi Gradu Bjelovaru puni iznos plaćene novčane kazne.

12. Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na prostoru zakupa. U suprotnom, Grad Bjelovar ne snosi nikakvu odgovornost.

13. Zakupci su odgovorni za svu moguću devastaciju javnih površina koje koriste. Ukoliko zakupac javnu površinu koristi suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, Ugovor o zakupu će se automatski otkazati bez povrata uplaćenih sredstava.

14. Zakupci su u cijelosti odgovorni trećim osobama, a u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredbi zakonskih propisa i podzakonskih akata Republike Hrvatske.

15. Zakupci su isključivo odgovorni za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje organizatora, službene osobe) na prostoru koji su zakupili.

16. Zakupac je dužan voditi računa o svim važećim odlukama, preporukama i uputama kojima se utvrđuju protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 te provesti sve radnje u skladu s trenutno važećim preporukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprečavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja manifestacije. U suprotnom, Grad Bjelovar ne snosi nikakvu odgovornost.

17. Za nepoštivanje i neprovedbu mjera te snošenje sankcija zbog toga odgovoran je isključivo Zakupac i to kako Organizatoru tako i trećim osobama, a u slučaju da zbog toga za Organizatora nastane obveza plaćanja bilo kakve štete ili mu bude određeno plaćanje bilo kakvih novčanih kazni, Zakupac se obvezuje sve plaćene iznose regresirati Organizatoru odmah po primitku takvog poziva Organizatora.

18. Zakupci su dužni sami osigurati dezinfencijska sredstva, rukavice i maske za lice.

19. Prijava za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga treba sadržavati:

 • ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog Poziva, a koja se može preuzeti OVDJE ili u Gradu Bjelovaru (Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar),
 • pravne osobe / izvadak iz sudskog registra,
 • obrtnici / izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar,
 • udruge / Izvadak iz Registra udruga ili rješenje državne uprave,
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva / rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih gospodarstva,
 • dopunske djelatnosti – rješenje o upisu u Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te rješenje za Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u,
 • domaća radinost / rješenje o upisu domaće radinosti,
 • slobodna zanimanja / rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela,
 • potvrdu o članstvu u neku od strukovnih udruga,
 • kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića),
 • ugostitelji – ponudu jela s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni),
 • kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe.

20. Prijavitelj čija prijava ispunjava sve uvjete iz prethodne točke Javnog poziva dobiva pravo na zakup kućice, štanda ili prodajno – izložbenog mjesta.

21. Grad Bjelovar, kao voditelj obrade osobnih podataka, koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe pozivnog postupka za zakup kućica i prostora sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se godinu dana od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija
se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

22. Zakupac je dužan pridržavati se obaveznog radnog vremena:

 • Petak, 15.4.2022., 9:00 – 19:00 sati
 • Subota, 16.4.2022., 9:00 – 19:00 sati

Radno vrijeme će se, prema potrebi, prilagoditi važećim Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

23. Cijena zakupa po danu:

A. drvene sajamske kućice:

 • dimenzija 3,00m x 2,00m – (za ugostiteljsku djelatnost) – 125,00 kn
 • dimenzija 2,80m x 1,61m – (za ugostiteljsku djelatnost) – 100,00 kn
 • dimenzija 2,30m x 1,95m – (za ugostiteljsku djelatnost) – 100,00 kn
 • dimenzija 3,00m x 2,00m – (za trgovačke za ostale djelatnosti) – 50,00 kn
 • dimenzija 2,34m x 1,65m – (za trgovačke za ostale djelatnosti) – 50,00 kn

B. štandovi (pult 1,90m x 0,90m, krov 2,62m) – 50,00 kn

C. prodajna mjesta bez objekta:

 • određene djelatnosti ugostiteljstva –  75,00 kuna (slatkiši, kolači, bomboni, sladoled, palačinke, uštipci, langoši, forneti, štrudle, burek, hot-dog i slično);

24. Rok za predaju prijava je četvrtak, 24. ožujka 2022. godine do 15:00 sati.

25. Povjerenstvo za prikupljanje prijava temeljem Javnog poziva izvršit će otvaranje prijava u četvrtak, 25. ožujka 2022. u 8:00 sati u maloj vijećnici Grada Bjelovara.

26. Izabrani prijavitelj će tijekom mjeseca ožujka 2022. biti pozvani da potpišu Ugovor o zakupu. U slučaju da se izabrani prijavitelj ne odazove na potpisivanje Ugovora smatrat će se da je prijavitelj odustao te će se predmet Javnog poziva (kućica, štand, prostor…) ponuditi sljedećem prijavitelju.

27. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje zakupnine u roku od 7 dana od potpisa Ugovora o zakupu. Uplate zakupnine vrše se na IBAN HR4324020061802400001, s pozivom na broj HR68 5738-OIB (uplatitelja). Ukoliko se provjerom Grada Bjelovara ustanovi da uplata nije izvršena u zadanom roku, zakupodavac (Grad Bjelovar) smatrat će se da je zakupac odustao i da Ugovor nije važeći od zadanog roka uplate.

28. Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu mvrabec@bjelovar.hr ili osobno na adresu: Grad Bjelovar, Povjerenstvo za prikupljanje prijava, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, s naznakom „ Za Javni poziv – Pisanicom do Uskrsa 2022.“– NE OTVARATI!

29. Pristigle prijave razmotrit će tročlano Povjerenstvo za prikupljanje prijava pristiglih na Javni poziv za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2022.“, na temelju kriterija postavljenih u Javnom pozivu te će proslijediti prijedloge Gradonačelniku radi sklapanja Ugovora o zakupu prodajno-izložbenog mjesta.

30. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

31. Javni poziv će se objaviti na internetskim stranicama Grada Bjelovara.

32. Održavanje manifestacije će ovisiti o trenutačoj epidemiološkoj situaciji te sukladno tome Gradonačelnik Grada Bjelovara zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Grad Bjelovar na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima.  Izvor informacija: bjelovar.hr

OBRASCE PREUZMITE NA STRANICAMA GRADA BJELOVARA

Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.