Crosst.hr

AKADEMIJIN ZAVOD U BJELOVARU obogatio nakladničku djelatnost

2022 04 19 143214

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavio u 2020. i 2021. godini četiri knjige u ediciji Posebna izdanja Zavoda HAZU u Bjelovaru i dva broja znanstvenog časopisa Radovi Zavoda u Bjelovaru (broj 14/2020. i broj15/2021.).

2022 04 19 141521Kriza uzrokovana pandemijom ubrzala je tranziciju nastavnog procesa i postavila uvjet prilagodbe svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa. Odgovarajući na izazove, grupa autora priredila je knjigu Školovanje od kuće i nastava na daljinu u vrijeme HR-COVID-19.  u izdanju Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskog pedagogijskog društva i nakladničke kuće Element d.o.o. Zagreb. Knjiga je objavljena u ediciji Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad (2020., knjiga 11), a glavni i odgovorni urednik je prof. dr. sc. Vladimir Strugar.

Četrnaest je znanstvenika iz područja pedagogije, sukladno profesionalnoj i ljudskoj odgovornosti, krenulo u potragu za odgovorima na pitanja koja su se u novonastaloj situaciji javila u području odgoja i obrazovanja. U svojim su se nastojanjima usmjerili na proces učenja kod kuće i nastavu na daljinu, istraživali su iskustva iz različitih perspektiva (učeničke, roditeljske, učiteljske) i odnose među učenicima s posebnim naglaskom na prijateljske međuvršnjačke odnose, promišljali su o odgojnim izazovima u doba krize, o procesu vrednovanja kao i online usavršavanju učitelja te bezgraničnim mogućnostima Internet galaksije u nastavi na daljinu.

Autori tekstova vode čitatelja prema shvaćanju nove uloge učenika, roditelja, škole i obitelji u doba globalne krize radi održavanja odgojno-obrazovnog procesa. Ona je značajan prinos pedagogiji iz perspektive nastave na daljinu i školovanja od kuće.

2022 04 19 141422

U knjizi Kronologija povijesti gradova Bjelovarsko-bilogorske županije čiji su autori  Vladimir Strugar; Željko Karaula; Hrvoje Petrić i Vjenceslav Herout (2020., knjiga 12) prikazuju se ključni povijesni podatci o pet gradova Bjelovarsko-bilogorske županije od utemeljenja svakog grada do suvremenih dana. Knjiga je nastala na temelju zaključaka sa znanstveno-stručnog skupa Prilozi za povijest gradova Bjelovarsko-bilogorske županije koji je održan 2018. godine. Glavni i odgovorni urednik knjige je prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, a urednik je prof. dr. sc. Vladimir Strugar.

Sadržaj knjige Kronologija povijesti gradova Bjelovarsko-bilogorske županije strukturiran je u šest poglavlja. U prvom je poglavlju uvodna studija prof. dr. sc. Vladimira Strugara pod nazivom Prošlost, sadašnjost – za budućnost u kojoj autor pregledno prikazuje do sada objavljena relevantna djela o pojedinim temama, primjerice, o sakralnim objektima; zdravstvu, odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu; sportskim društvima, znamenitim osobama i drugima. Slijedi pet poglavlja u kojima autori kronološki prikazuju ključne povijesne događaje s područja pet gradova Bjelovarsko-bilogorske županije. Kronološki prikaz povijesti Bjelovara, Garešnice i Grubišnog Polja pripremio je dr. sc. Željko Karaula, prof. dr. sc. Hrvoje Petrić piše o ključnim događajima na području Čazme, a dr. sc. Vjenceslav Herout na području Daruvara.

Recenzenti su ocijenili da se ova kronologija odlikuje inovativnim metodološkim pristupom te da je ona među prvim napisanim kronologijama o jednoj županiji nakon njihova stvaranja 1993. godine. Knjiga je pouzdan vodič za temeljito upoznavanje prošlosti gradova Bjelovarsko-bilogorske županije.

2022 04 19 141325Vladimir Strugar i Željko Karaula napisali su knjigu (2021.) Vjekoslav Dominković: Moji doživljaji – Autobiografija: Prinos proučavanju života i djela hrvatskih pedagoga (2021., knjiga 13), čiji je  glavni i odgovorni urednik akademik Dragutin Feletar.

Knjiga ima dvije cjeline. U prvoj cjelini dr. sc. Željko Karaula prikazuje povijesni kontekst školovanja, učiteljskog rada i djelovanja među hrvatskim učiteljstvom pedagoga Vjekoslava Dominkovića (1852. – 1944.). Opisuje osobitosti njegova školovanja, posebice u bečkom Pädagogiumu (1872. – 1875.) koji je vodio poznati europski pedagog Friedrich Dittes, a potom i Dominkovićev učiteljski rad. U toj cjelini prof. dr. sc. Vladimir Strugar prikazuje učiteljski i pedagoški rad Vjekoslava Dominkovića. Ukazuje na važnost Dominkovićeva rada za razvoj hrvatskog školstva koji se posebno zalagao za koncept građanske škole, odgoj i obrazovanje djevojaka, reformu škole, promjenu metoda rada u nastavnom procesu, adekvatno obrazovanje učitelja i poboljšanje njegova društvenog položaja. Taj je dio teksta opremljen popisom važnijih djela Vjekoslava Dominkovića i odabirom dijelova iz njegova pedagoškog djela.

U drugoj je cjelini knjige tekst Vjekoslava Dominkovića Moji doživljaji – Autobiografija, koji je autorima poslužio kao inspiracija za pisanje ovog djela. Dominković je prikazao neka obilježja tadašnje prosvjetne inspekcije, vlastito školovanje i obavljanje funkcije ravnatelja te vlastitu viziju promjene školskog sustava.

Knjiga će nedvojbeno pridonijeti boljem razumijevanju procesa i odnosa među hrvatskim učiteljstvom u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća te revalorizirati učiteljski stručni rad u povijesti hrvatske pedagogije i školstva.

2022 04 19 141224

U seriji pod nazivom Pet monografija o pet gradova Bjelovarsko-bilogorske županije Akademijin je Zavod u Bjelovaru pripremio i treću knjigu iz te serije nakon monografije Povijest Bjelovara (2013.), Povijest Grubišnog Polja (2019.) pod nazivom Povijest Daruvara:  prapovijest, rimski temelji, naseljavanje, moderni grad (2021., knjiga 14). Autori knjige su dr. sc. Vjenceslav Herout i dr. sc. Željko Karaula i troje suradnika: mr. sc. Mirjana Jakčin Ivančić, dr. sc. Goran Jakovljević i dr. sc. Zdravko Palavra. Glavni i odgovorni urednik knjige bio je prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, a urednik prof. dr. sc. Vladimir Strugar.

Sadržaj knjige strukturiran je u jedanaest međusobno povezanih cjelina. Dr. sc. Vjenceslav Herout i dr. sc. Željko Karaula, nositelji projekta, pripremili su osam poglavlja.  Prikazali su geografska i prirodna obilježja daruvarskog područja, zatim povijesna obilježja od kraja 17. do početka 20. stoljeća s posebnim osvrtom na djelovanje vlastelina i plemića Antuna Jankovića i vlastelinske obitelji Tüköry te političara Mirka Grahovca kao i događaje u Daruvaru u jugoslavenskoj državi od 1918. do 1941., ističući povijesnu važnost seljačkih nemira 1920. godine, razdoblje šestosječanjske diktature i Prvog i Drugog svjetskog rata. Prikazuje se razvoj gospodarstva, školstva, kulture, sporta, a nezaobilazna je tema i vjerski život. Autori su kronološki prikazali događaje u Daruvaru u socijalističkoj Jugoslaviji od 1945. do 1990. godine da bi završili vjerodostojnim prikazom stanja u Daruvaru tijekom stvaranja hrvatske države i Domovinskog rata. Prikazane su još dvije zanimljive i važne teme, a to su kulturna baština i povijest naselja koja teritorijalno obuhvaća Grad Daruvar.

Značajni su prilozi troje suautora. Dr. sc. Goran Jakovljević prikazuje arheološke i povijesne spoznaje o postanku Daruvara; dr. sc. Zdravko Palavra o daruvarskom području od početka 15. do kraja 17. stoljeća (razdoblje osmanske vladavine), a mr. sc. Mirjana Jakčin Ivančić prikazuje povijesna i suvremena obilježja zelenila Daruvara.

Monografija Povijest Daruvara i njegova šireg područja najtemeljitije je znanstveno djelo napisano do sada. Opsežna povijesna građa prikazana je uglavnom kronološki, ali s razrađenim problemskim pristupom i kontekstualnom obradom. Djelo o povijesti Daruvara značajan je doprinos poznavanju hrvatske historiografije o našim gradovima.

S obzirom na različite teme, primjenu znanstvene metodologije te pozitivne recenzije svaka je od navedenih knjiga svojevrstan znanstveni prinos zavičajnoj i nacionalnoj historiografiji te poticaj za nova istraživanja.

Zavod u Bjelovaru objavio je i dva broja časopisa Radovi Zavoda u Bjelovaru.

2022 04 19 141135

Radovi Zavoda HAZU u Bjelovaru, br. 14/2020. inspiriran je znanstvenim skupom pod nazivom Gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije: kojim putem ići? Petnaesti je to znanstveni skup u organizaciji bjelovarskog Zavoda (održan je 6. lipnja 2019.) i vrlo značajan jer prikazuje gospodarski razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije. U ovom broju časopisa objavljeno je dvanaest članaka, od čega deset sa znanstvenih skupova koji su održani 2018. u 2019.godine. Prof. dr. sc. Vladimir Strugar i prof. dr. sc. Slobodan Kaštela pripremili su tekst Poruke sudionika sa znanstvenog skupa Gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije: kojim putem ići? koje mogu biti korisna informacija o znanstvenim osnovama daljnjeg razvoja. Objavljena su i dva članka koja nisu vezana za skup održan 2019. Prvi je članak akademika Dragutina Feletara i dr. sc. Petra Feletara o demografskim kretanjima u svih pet gradova Bjelovarsko-bilogorske županije, a drugi dr. sc. Gorana Jakovljevića u kojem se prikazuje simbolizam jajeta kroz kozmogonijske mitove mnogih civilizacija. U rubrici Prilozi i osvrti prof. dr. sc. Vladimir Strugar piše o knjizi dr. sc. Željka Karaule Povijest Grubišnog Polja: srednjovjekovno trgovište, vojna općina, slobodni grad ( 2019.) ocjenjujući je značajnim prinosom historiografiji i publicističkoj literaturi o prošlosti Grubišnog Polja.

2022 04 19 141033Ovim 15. brojem (2021) Radova Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru Akademijin Zavod u Bjelovaru simbolično obilježava šesnaest godina aktivnog djelovanja (rujan 2005. – rujan 2021.). U sadržaju ovogodišnjeg broja ukupno je deset članaka; devet članaka koji su kategorizirani i jedan članak u rubrici Prikazi i osvrti.

Autori Želimir Bertić, Mirjana Telebuh i Gordana Grozdek Čovčić u članku Sociodemografski faktori prilagodbe na umirovljenje kod starijih osoba u Bjelovaru prikazuju koji su sociodemografski čimbenici povezani s uspješnim ili neuspješnom prilagodbom na umirovljenje. Članak Metodologija trasiranja cikloturističke rute u koridoru napuštene željezničke pruge autorskog tima Goran Kos, Zoran Klarić, Predrag Brlek i Petar Feletar posvećen je metodologiji planiranja revitalizacije napuštene pruge Bjelovar – Garešnica s odvojkom za Grubišno Polje za potrebe razvoja cikloturizma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Dva su članaka Dragutina Babića. U članku Osnovnoškolsko obrazovanje nacionalnih manjina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji prikazuje stavove Čeha i Srba, pripadnika tih nacionalnih manjina o nekim aspektima organizacije odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama, a u članku Sjećanje/pamćenje, identitet, asimilacija: Česi u Bjelovarsko-bilogorskoj županija prikazuju se rezultati empirijskog istraživanja na uzorku pripadnika češke nacionalne manjine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Časopis objavljuje Uspomene iz Domovinskog rata iz 1991. godine brigadira Ivana Plasaj, zamjenika zapovjednika Operativne zone Bjelovar uz znanstveni kritički osvrt i  prigodni uvod u biografiju Ivana Plasaja autora Željka Karaule. Tekst Djeca iz Potkozarja zaprimljena na skrb i liječenje u Državnu bolnicu Bjelovar 1942. – 1943. godine autora Dubravka Habeka dokazuje kako su  ondašnje lokalne vlasti omogućile pridošloj djeci zbrinjavanje, skrb, njegu i liječenje. Na engleskom jeziku objavljen je tekst autorice Oksane O. Ayvazyan Sociological Foundations of Legal Education and Legal Communication as Mechanism for the Formation of Communicative-Legal Culture of a Person in a Modern Social and Cultural Society (Sociološki temelji pravnog odgoja i pravne komunikacije kao mehanizam za formiranje komunikacijsko-pravne kulture osobe u suvremenom društvenom i kulturnom društvu). Slaven Pejić u članku Promjene kulturno-obrazovne paradigme narodnih knjižnica na području Bjelovarsko-bilogorske županije za vrijeme pandemije COVID-19 piše o kulturno-obrazovnoj ulozi narodnih knjižnica u suvremenom informacijskom društvu te prikazuje promjene njezine kulturno-obrazovne paradigme uslijed pandemije COVID-19.  Iva Rosanda Žigo i Marija Brajković u radu Zastupljenost i načini novinskog predstavljanja priča o samoubojstvu na primjeru Bjelovarskog lista (u razdoblju od 2009. do 2015. godine) prikazuju zastupljenost i načine medijskog prezentiranja priča o samoubojstvu u Bjelovarskom listu. U rubrici Prikazi i osvrti tekst je Vladimira Strugara u povodu smrti Ilije Pejića (1956. – 2021.), profesora hrvatskoga jezika i književnosti, književnog povjesničara, književnog kritičara, kulturnog djelatnika i knjižničarskog savjetnika.

Tekst i foto: Prof. dr. sc. Vladimir Strugar

 

Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.